Iranian Red Crescent Medical Journal

Published by: Kowsar
Archive - Iranian Red Crescent Medical Journal: Mar 2019, 21 (3), 3 articles.
Research Article
Qiang Chen, Lutong Xu, Jing Hu, Tonglian Wang, Kang Zhang, Hongbo Zhao, Yuanyue Li, Tao Shou
Case Report
Aliasghar Manouchehri, Reza Mohseni Ahangar, Pedram Bigvand, Samaneh Nakhaee, Omid Mehrpour
Case Report
Shang-Feng Tsai, Jun-Li Tsai